Een aanvraag indienen

De tweede ronde van 2023 sluit op 1 oktober. Aanvragen daarvoor kunnen nu worden ingediend.
Onderaan deze pagina staat de link naar het aanvraagformulier.

Wie een aanvraag indient moet rekening houden met de volgende regels:

Per jaar zijn er twee aanvraagrondes. De uiterste inleverdatum voor de eerste ronde is 1 februari, die van de tweede ronde is 1 oktober.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen wordt gecommuniceerd op de website. Zowel individuele aanvragen als gezamenlijke projecten worden via een digitaal aanvraagformulier op de website bij het bestuur van de stichting ingediend. Het bestuur beoordeelt de aanvragen twee keer per jaar en beslist direct daarna over toekenning. 

Het fondsbestuur beoordeelt op de mate waarin de aanvragen voldoen aan de criteria zoals deze in dit reglement zijn genoemd. Doorgaans binnen zes weken na verstrijken van de uiterste datum – worden de aanvragen schriftelijk afgehandeld.

De inhoudelijke toelichting op de aanvraag bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is het aanvraagformulier. Door de beantwoording van de vragen in dit formulier laat u zien dat er sprake is van onafhankelijke journalistiek die beantwoordt aan het doel en de toetsingscriteria van het fonds. Ook wordt daarin duidelijk gemaakt of, en zo ja met welk lokaal medium wordt samengewerkt, hoe, en tot welke productie dit leidt en wat de tijdsplanning is. Het tweede onderdeel is een toelichting die bestaat uit maximaal een A4 waarin u de belangrijkste kenmerken en doelstellingen van het project beschrijft. Dit onderdeel kunt u aan het einde van het aanvraagformulier uploaden.

Bij de aanvraag moet ook een gespecificeerde begroting en een dekkingsplan van de kosten van de activiteiten ten behoeve van het journalistieke product worden ingediend. Het dekkingsplan bevat een opgave van mogelijk elders aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

Journalistieke projecten leiden misschien niet altijd tot de gedroomde uitkomst, maar met het accepteren van de toegekende subsidie verplichten de aanvragers zich wel tot een inspanningsverplichting. Mocht het bestuur constateren dat hieraan niet is voldaan, dan kan het overgaan tot (gedeeltelijke)  terugvordering. 

In alle gevallen kan de aanvrager worden uitgenodigd voor een mondelinge pitch. Ook zal aanvrager op verzoek van de Stichting zijn/haar journalistieke ervaring aantonen, bijvoorbeeld d.m.v. het overleggen/linken naar eerdere journalistieke producties.

Per jaar kunnen verschillende aanvragen van dezelfde aanvrager worden gehonoreerd.

Indien een aanvraag wordt toegekend, gaat de maker akkoord met het openbaar maken van de gegevens van de aanvraag en het publiceren van de productie op de website van het MpU. Projecten die zijn ingediend maar afgewezen worden niet openbaar gemaakt. Gegevens van aanvragers worden behandeld volgens de privacy-eisen van de AVG.

De afwijzing bevat een korte motivering van de beslissing. Over de afwijzing kan worden gecorrespondeerd met het bestuur, met als doel dat de aanvrager in een volgende ronde een bijgestelde aanvraag kan indienen.

Aanvragen met een maximum van EUR 50.000 kunnen worden ingediend door onafhankelijke journalisten en mediabedrijven. Een aanvraag kan tot maximaal 50.000 euro per jaar gehonoreerd worden. Er kunnen meerdere aanvragen van dezelfde aanvrager in een kalenderjaar worden gehonoreerd. Per aanvrager mag de steun in drie achtereenvolgende belastingjaren maximaal 200.000 euro bedragen.

Samenwerking met één of meer andere media genieten de voorkeur. Een lokale krant of zzp’er kan bijvoorbeeld samenwerken met een regionale krant, een omroep of commercieel mediabedrijf met provinciaal bereik. Let op: bij het indienen van de aanvraag moet bekend zijn welke bestaande media bij de aanvraag betrokken zijn.


Vergoeding kosten

Het Mediafonds provincie Utrecht gaat uit van de tarieven in de NVJ-tarievencalculator.

 • Het Mediafonds provincie Utrecht vergoedt kosten voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de stimuleringsbijdrage, inclusief reis-, verblijf- en onderzoekskosten.
 • Het maximale toe te kennen bedrag bedraagt € 50.000,- per aanvraag.
 • Het bovengenoemde bedrag kan niet worden overschreden. Wel kan een aanvrager meerdere aanvragen per ronde indienen of meerdere rondes achter elkaar aanvragen indienen, met dien verstande dat er per aanvrager een maximum van 200.000 euro over drie jaar kan worden toegewezen. 
 • Het delen van kosten met een ander fonds/medium is een pre, maar geen voorwaarde
 • Aanvragers die BTW-plichtig zijn, dienen de inkoopkosten (als die er zijn) in de begroting exclusief BTW op te nemen.
 • Aanvragers die vrijgesteld zijn van BTW, dienen de begroting (met eventuele inkoopkosten) op te stellen inclusief BTW.

Niet in aanmerking voor vergoeding komen:

 • kosten die gemaakt en betaald zijn voor het indienen van de aanvraag.
 • kosten gemaakt voor de aanschaf van apparatuur (bijvoorbeeld camera, o.i.d.).
 • reguliere exploitatiekosten.
 • onvoorziene kosten.

Uitbetaling en financiële verantwoording

Wezenlijke veranderingen qua inhoud en vorm van publicatie van het journalistieke project worden altijd tussentijds aan de Stichting gerapporteerd. In alle gevallen ontvangt de Stichting het journalistieke product binnen een dag na publicatie digitaal voor open plaatsing op de eigen website.

 1. Bedragen tot en met € 5.000 worden 100% uitbetaald als voorschot. Het Stichtingsbestuur kan de aanvrager verzoeken om aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor de stimuleringsbijdrage is bedoeld, zijn verricht en dat is voldaan aan het afgesproken journalistieke resultaat.
 2. Bij bedragen vanaf € 5.000 tot € 20.000  wordt 90% als voorschot betaald. De ontvanger levert uiterlijk 3 maanden na de journalistieke productie een kort inhoudelijk verslag over de verrichte activiteiten, alsmede een financieel verslag van de aan de verrichte activiteiten verbonden uitgaven. Na goedkeuring daarvan door het Stichtingsbestuur wordt het resterende deel van de stimuleringsbijdrage verstrekt.
 3. Bij bedragen groter dan 20.000 euro wordt 50% uitbetaald, na tussen rapportage 40% en de resterende 10% na de onderstaande verslaglegging.
  De ontvanger levert uiterlijk 3 maanden na de journalistieke productie een kort inhoudelijk verslag over de verrichte activiteiten, alsmede een financieel verslag van de aan de verrichte activiteiten verbonden uitgaven.

Indien de aanvrager niet voldoet aan de in de eigen aanvraag genoemde doelen en termijnen en/of aan in correspondentie overeengekomen nadere doelen/termijnen, kan de Stichting de stimuleringsbijdrage wijzigen of (een deel van) de bijdrage terugvorderen.

Hardheidsclausule 

Het bestuur kan, in bijzondere gevallen, een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.