Aanvraagronde 1 sluit op
1 maart en ronde 2 op
1 oktober


Welkom bij Mediafonds Provincie Utrecht

Burgers hebben behoefte aan goed lokaal en regionaal bestuur en een vitale democratie. Burgers betrekken bij wat speelt in hun woon-, werk- en leefomgeving vraagt daarom om lokale en regionale journalistiek die ertoe doet: journalistiek die nieuws brengt, informeert en duidt over wat speelt in dorp, stad, streek en provincie.

Lokale, regionale en landelijke media nemen deze rol op zich. Maar onderscheidende en verdiepende journalistieke projecten vragen vaak net wat meer menskracht en geld dan in de dagelijkse praktijk voorhanden is. Daarin kan het Mediafonds provincie Utrecht voorzien.

Met een bijdrage uit dit fonds kunnen freelance journalisten en lokale of regionale media de producties maken die anders niet gemaakt kunnen worden. Producties die de burger inzicht geven in regionale of lokale problematiek, de macht en de mens en die zo mogelijk van een innovatieve journalistieke aanpak getuigen.

Het Mediafonds provincie Utrecht is een onafhankelijke stichting die gefinancierd wordt door de Provincie Utrecht. Het bestuur beslist zelf over de aanvragen die journalisten of journalistieke bedrijven twee keer per jaar kunnen indienen.


Doelstellingen

De Stichting Mediafonds provincie Utrecht versterkt de lokale en regionale journalistiek in de provincie Utrecht. Aanvragen kunnen worden gedaan voor projecten waarin sprake is van onderzoek doen naar, berichtgeving over en opiniëren van de burger in de provincie Utrecht. Focus van die producties kan zeer lokaal zijn maar ook minder lokaal en zelfs regio-breed. We hechten aan de bijdrage die geleverd wordt aan goede journalistiek die burgers weet te bereiken en betrekken bij democratisch en doelmatig bestuur in de buurt, woonplaats, streek of regio waar ze wonen, werken en (samen)leven.

Onder journalistiek wordt verstaan het door de journalist verzamelen, verzenden, verspreiden en becommentariëren van actuele gegevens van algemeen belang, die geschikt worden gemaakt voor publicatie in diverse media zoals kranten, tijdschriften, televisie, radio, websites en andere digitale verschijningsvormen. Deze publicaties worden aangemerkt als ‘journalistieke producten’.

De stichting beoogt het algemeen nut, heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief


  • Dertig aanvragen ingediend in eerste ronde

    In de eerste aanvraagronde, die op 1 maart sloot, ontvingen we 30 aanvragen.Op dit moment beoordeelt het bestuur de aanvragen. Binnen zes weken, dus voor half april, krijgen alle aanvragers […]

  • druk bezochte informatieavond

    Op 25 januari bezochten meer dan 30 geïnteresseerden de geanimeerde bijeenkomst boven de Utrechter.Met vragen over de werkwijze en discussie over de waarde en het nut van het fonds. Ook […]

  • Voorlichtings-avond op 25 januari 2023

    Het Mediafonds provincie Utrecht organiseert op woensdagavond 25 januari een voorlichtingsavond over het aanvragen van subsidie bij het Fonds. We leggen uit hoe we werken en gaan in op vragen. […]