Reglement en criteria


Reglement

Bestuur en aanvragers houden zich aan de in het reglement vermelde afspraken:

In: Statuten artikel 4 – Reglement Mediafonds Provincie Utrecht: 

  • Het doel van de stichting betreft het versterken van de lokale journalistiek binnen de provincie Utrecht, hetgeen een relatie met onderwerpen of actualiteiten binnen de (geografische) provincie Utrecht en de betrokkenheid van een lokaal medium bij de aanvraag veronderstelt.
  • Een aanvraag waarbij er sprake is van (crossmediale) samenwerking met meerdere mediaorganisaties de voorkeur verdient boven aanvragen waarbij er van een dergelijke samenwerking geen sprake is.
  • De aanvrager er zorg voor draagt dat de normen van de journalistieke beroepsethiek en kwaliteit zullen worden nageleefd en er overeenkomstig journalistieke principes wordt gewerkt;
  • De primaire doelstelling van de aanvrager dient te bestaan uit het bedrijven van journalistiek vanuit het oogpunt van het objectief informeren van het publiek;
  • Het gerealiseerde journalistieke product voor iedereen gratis toegankelijk moet zijn, alsmede toegankelijk voor slechtzienden en slechthorenden.
  • De steun per aanvrager niet hoger is dan € 200.000 euro in drie opeenvolgende belastingjaren.
  • Met de ontvangers van een financiële bijdrage een overeenkomst zal worden gesloten ter regeling van de rechten en verplichtingen en dat die overeenkomst zal voorzien in een bevoegdheid voor het bestuur om de financiële bijdrage terug te vorderen indien de activiteiten waarvoor de bijdrage is verstrekt, niet, niet volledig of niet naar behoren zijn uitgevoerd.
  • Het reglement bevat tevens de criteria waaraan de inhoud van het project of het journalistieke product moet voldoen om voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen en welke criteria door het bestuur zullen worden gehanteerd om te beoordelen of een bijdrage uit het fonds kan worden verstrekt.

Criteria

Plannen die voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking  willen komen dienen te voldoen aan de volgende vijf voorwaarden: 

Journalistieke kwaliteit en diepgang
De aanvrager hanteert de normen van de journalistieke beroepsethiek en kwaliteit en werkt vanuit de journalistieke beginselen zoals weergegeven in Code voor de Journalistiek en de Code van Bordeaux. Het project moet inhoudelijk of qua invalshoek en benadering uitstijgen boven de reguliere journalistiek en gaat verder dan de dagelijkse nieuwsberichtgeving.

Relatie onderwerp met de provincie Utrecht 
Het voorgenomen product levert een journalistieke verdiepingsslag op een nieuwswaardig onderwerp in de provincie of een deel daarvan. De productie is gemaakt door een journalistieke instantie in de regio eventueel in samenwerking met instanties buiten de provincie als onderdeel van een grotere productie of journalistiek onderzoek. 

Maatschappelijke relevantie en actualiteit
Het onderwerp legt belangrijke en nieuwe feiten, samenhangen en verbanden bloot. Het geeft de inwoners van de provincie Utrecht en omgeving meer inzicht in een (nieuwe) maatschappelijke ontwikkeling of draagt bij aan de oplossing van een (nieuw) maatschappelijk probleem.

Doelmatigheid
De aanvraag is voorzien van een begroting die aantoonbaar maakt dat het beoogde resultaat zoals beschreven kan worden gerealiseerd. Eventueel begrote loon- en/of honorariumkosten dienen conform de NVJ-urentariefcalculator te zijn

Open publicatie
Het resultaat van de productie wordt gepubliceerd. Het gerealiseerde journalistieke product wordt uiterlijk 12 uur na het verschijnen van de eventueel betaalde uitgave vrij en zonder kosten (digitaal) openbaar gemaakt en wordt ook doorgeplaatst op de site van het Mediafonds provincie Utrecht. Bij de publicatie wordt vermeld dat die is gerealiseerd met een financiële bijdrage vanuit dit fonds.


Aanvragen die voldoen aan onderstaande bonuscriteria hebben meer kans:

Samenwerking
 
Samenwerking met andere mediaorganisatie wordt extra beloond. Bij de mate van samenwerking wordt gekeken naar een onderbouwing van de organisatie, onderlinge afspraken en effectiviteit van de samenwerking. Meer partijen leveren in potentie meer punten op.

Journalistiek vernieuwend
Het gaat om producties die vernieuwend zijn in aanpak en inspirerend voor publiek en vakgenoten. Denk aan het inzetten van nieuwe journalistieke competenties maar of nieuwe technologie of software. Het bevorderen en uitbouwen van talent op het gebied van gebruik en ontwikkelen van nieuwe of geavanceerde onderzoeks- en publicatievormen is eveneens een pluspunt.

Structureel karakter 
Projecten die naast de productie van een journalistiek product ook een blijvende bijdrage aan lokale of regionale journalistiek leveren. Dat kan zijn in de vorm van opleiding van journalisten, verbeteren van de werkwijze of het journalistieke onderzoek of andere activiteiten die na het opleveren van de productie waardevol blijven.

Impact 
Het gaat dan om vragen als: wat kan deze productie teweeg brengen? In welke mate gaat dit het denken veranderen? Ook kan bij de aanvraag worden onderbouwd hoe de aanvrager de impact of het bereik van de productie denkt te vergroten.

‘Witte vlekken’
De regeling wil met name de kwaliteitsjournalistiek aanmoedigen met onderwerpkeuzes uit de kleinere gemeenten in Utrecht of de gemeenten waar geen lokale nieuwsvoorziening aanwezig is.