Werkwijze

Het fonds is bestemd voor onafhankelijke journalisten en voor lokale en regionale media. Wanneer deze partijen samenwerken en gezamenlijk publiceren geldt dat als een pluspunt. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief via de linkknop op de homepage.

In 2015 is de bekostiging van de publieke omroep verschoven van de provincie naar het Rijk. Maar niet alle bijdragen van de provincie verdwenen daarmee. Omdat de provincie Utrecht zich verantwoordelijk blijft voelen voor de kwantiteit en kwaliteit van de journalistiek werd het onderzoek Versterking lokale democratie uitgevoerd en een werkconferentie belegd in 2021. Het instellen van een provinciaal mediafonds was één van de uitkomsten. Het fonds is actief sinds november 2022 en heeft in 2023 in twee rondes subsidies verstrekt. Zie voor de gesubsidieerde projecten op de pagina Producties

Een aanvraag kan tot maximaal 50.000 euro per jaar gehonoreerd worden. Er kunnen meerdere aanvragen van dezelfde aanvrager in een kalenderjaar worden gehonoreerd. Per aanvrager mag de steun in drie achtereenvolgende belastingjaren maximaal 200.000 euro bedragen. Het fonds beschikt in het eerste jaar (2022) over 200.000 euro en in de twee jaar daarna over 300.000 euro. (zie ook het document ‘Statuten’)

Het fonds wordt beheerd door de Stichting Mediafonds Provincie Utrecht. De stichting opereert onafhankelijk van de provincie. (Zie ook de pagina: ‘over ons’ en statuten)

Aanvragen kunnen twee keer per jaar op 1 maart en op 1 oktober worden ingediend. Voorafgaand daaraan vinden informatieavonden plaats in de laatste week van januari en de laatste week van augustus. Deze worden aangekondigd op de nieuwspagina en in de nieuwsbrief.
In de weken na de inzenddata beslist het bestuur welke aanvragen worden gehonoreerd en hoe hoog het subsidiebedrag van elke aanvraag is. Meer over het aanvragen op de pagina ‘Aanvragen’. Het aanvraagformulier is in te zien en in te vullen via de knop onderaan deze pagina.
Continu aanvragen
: Aanvragen tot 5000 euro kunnen vanaf 1 april 2024 ook tussentijds worden ingediend. De financiële onderbouwing is eenvoudiger en de beoordeling vindt binnen twee weken plaats zodat men sneller kan beginnen. Zie hiervoor bovenaan de pagina Aanvragen.


Aanvragen worden getoetst  aan de hand van de mate waarin aan de volgende uitgangspunten wordt voldaan: 

Versterking van de lokale/ regionale journalistiek door middel van diepgaande producties met journalistieke kwaliteit en maatschappelijke relevantie die een relatie hebben met de regio en zo mogelijk tot stand komen in samenwerking,  een innovatief karakter hebben en de journalistieke praktijk op langere termijn versterken. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in op de pagina criteria. 

Bij de beoordeling gelden vier basiscriteria waaraan de aanvraag moet voldoen. Daarnaast worden ‘bonuspunten’ gegeven voor overige criteria. De mate waarin de aanvraag aan basiscriteria en bonuscriteria voldoet is bepalend voor de kans op subsidie. 
Zie voor de volledige lijst criteria, de basiscriteria en de bonuscriteria op de pagina Reglement en Criteria‘.

Toekenning van de aanvraag betekent niet dat het aangevraagde bedrag altijd geheel wordt toegekend. De hoogte van het subsidiebedrag wordt vastgesteld na beoordeling van de begroting bij de aanvraag. Daarbij wordt, waarbij gekeken naar realiteitswaarde, relatie aangevraagde bedrag en beoogde bereik en/of impact van het project, gehanteerde uurtarieven en mate van medefinanciering. Een aanvraag kan geheel of gedeeltelijk gehonoreerd worden, al dan niet onder bepaalde voorwaarden. Ook het aantal goede aanvragen en de grootte van het budget hebben invloed op de boordeling.
Over de uitslag van de beoordeling kan geen bezwaar worden gemaakt.

Van alle beoordelingen wordt een beknopt verslag gemaakt dat naar de aanvragers wordt verstuurd. Aanvragers kunnen hiermee bij een afwijzing een mogelijke volgende aanvraag kansrijker maken.